Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
UDRUŽENJE GRAĐANA
ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI
"INTEGRA"
Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
    
SADRŽAJ

pocetna stranica
aktivnosti
statut
sekcije
planovi
foto album
brosure
kontakt

 

 

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA


INTEGRA - koraci
u novi kvalitet zivota

Ne mogu da pocnem ovo moje izlaganje bez malog osvrta na istoriju.
Mislim na istoriju Instituta za mentalno zdravlje (IMZ) i lecenje bolesti zavisnosti u njemu - smatram da to mogu, jer je iza mene skoro 25 godina rada u njemu, pa sam i sam bio svedok te istorije. IMZ je to sada pouzdano znam uvek prednjacio u struci, od svog osnivanja je probijao puteve, kojima su potom išli i ostali. Kada je u pitanu lecenje alkoholizma ti "prednjaci" bili su dr Kastel, dr Sedmak i dr Gacic, a kada su u pitanju tzv. narkomanije to je dr Bukelic. Njihovom zaslugom mnogo toga je promenjeno i unapredeno u pristupu bolestima zavisnosti, u objašnjenju nastanka, ali i u lecenju. I ovaj skup danas je jedno od tih velikih dostignuca do kojih su nas i oni doveli i ja želim da im se zahvalim za to. I današnji pristup bolestima zavisnosti u IMZ je onaj koji prednjaci, osavremenjen je i prati svetske trendove u toj oblasti. Taj pristup je ostao medicinski u onom segmentu bolesti zavisnosti koji je povezan sa psihijatrijom i telsnim oštecenjima, ali je znacajno dopunjen sistemskim elementima, tacnije eko-sistemskim, u onom segmentu bolesti zavisnosti (BZ) koji je vezan za održavanje apstinencije i poboljšanje kvaliteta života. Može se reci da je on cak pomalo i anti-psihijatrijski, pogotovo u onom delu koji ne vidi bolest kao deficit i kao stigmu, a bolesnika kao bespomocnog i zato nesposobnog da ucini nešto za sebe i svoje izlešenje. Savremena neurobiohemijska istraživnja pružila su mnogo novih i vrlo znacajnih otkrica koja mnogo bolje osvetljavaju mehanizme nastajanja zavisnosti od psihoaktivnih supstanci utvrdujuci vrlo precizno sve puteve njihovog delovanja na molekularnom nivou, što je omogucilo otkrivanje novih lekova koji u mnogome olakšavaju lecenje bolesti zavisnosti. Medutim, ova istraživanja pružila su mnogo novih podataka o tzv. normalnom biohemizmu ljudske motivacije i humanih obrazaca ponašanja uopšte. Pojava tzv.novih zavisnosti (zavisnost od interneta, kompjuterskih igrica, spenderism, seksualna zavisnost, patološko kockanje) koje nastaju i razvijaju se bez unošenja psihoaktivne supstance, ukazuje na znacaj interpersonalnih odnosa i emocioanalnih interakcija sa znacajnim osobama u porodici i u socijalnom okruženju. Psihoaktivne supstance i njihova snažna adiktivna svojstva imaju presudni znacaj u nastajanju i pojacavanju BZ. Medutim, ova nova otkrica ukazuju na smanjenje apsolutnog znacaja oštecenja nastalih od psihoaktivnih suspstanci i povecanje znacaja oštecenih interpersonalnih odnosa i emocionalnih interakcija u održavanju zavisnosti. Ova otkrica u velikoj meri su potvrdila i dopunila eko-sistemski pristup koji se u IMZ primenjuje u lecenju BZ još od sredine osamdesetih godina. Naime, tada je pocela primena porodicne terapije u svim odsecima Bloka za alkoholizam. Kada je izgledalo da ce razvoj biološke psihijatrije umanjiti znacaj porodicne terapije, ispostavilo se da su neurobiohemijska istaživanja potpomogla i razumevanje ljudskog ponašanja povezano sa zavisnostima. Promene u ponašanju ljudi, naravno velikim delom su pod uticajem promena u društvu i civilizacijskim dostignucima na globalnom nivou. Dvadeseti vek se pokazao kao vek velikih promena i napredka, pa je moralni konzevativizam sa pocetka veka ustupio mesto znatno liberalnijem pristupu, traženju i ispunjavanju ljudskih prava, povecavanje ljudskih sloboda. Snažan napredak nauke i tehnologije posle II svetskog rata, osvajanje svemira i materijalno obogacenje pojedinaca pomerili su motivaciju ljudskog ponašanja ka potpunom ispunjavanju sopstvenih potreba i traženju zadovoljstava po svaku cenu. Ponašanje je od usmerenosti na društvo, na grupu i porodicu sve više okrenuto ka pojedincu i traženju licnog identiteta.
Kraj XX i pocetak XXI veka pokazao se kao period velike konfuzije i dezintegracije, pun agresije i anomije, retrogradnih pojava, neeticnosti i kršenja ljudskih prava i pored velikog tehnološkog napredaka i gromoglasnih proklamacija. U takvoj atmosferi droge su trebale da budu taj "dar Bogova" na putu ka sreci. Medutim, psihoaktivne supstance su se pokazale kao najgora moguca varijanta traženja identiteta, jer vode ka potpunom osiromašenju ljudske prirode. Covek i njegova priroda za svoje ispunjenje traže pre svega relaciju i povezivanje sa drugim ljudskim bicem, a droge vode ka otudenju i zatvaranju u nestvarni svet. Zbog toga lecenje od zavisnosti može da bude teško jer ono treba da bude postavljeno i izvedeno kao promena, nešto kao "licna i porodicna revolucija".
Šta to znaci? U momentu zapocinjanja lecenja pojavljuje se bolesnik sa ociglednim defektima i oštecenjima, velikim stepenom disfunkcija i poremecaja, ali i porodica koja je vrlo disfunkcionalna. U toj pocetnoj fazi najznacajnija je medicinska i psihijatrijska pomoc da se uspostavi i ojaca apstiencija. A kada se to ostvari pacijent i porodica treba da postanu resurs - novi izvor, potencijal za razvooj i obogacenje. Dakle, pacijent i porodica tokom produžne faze lecenja teže ka razvoju i unapredenju svakog pojedinacno i porodicnog sistema kao celine. Svako treba da radi na menjanju sebe, a porodica kao sistem nosi u sebi prirodne resurse za rast i razvoj. Samo se treba vratiti osnovnoj nameri porodice kao sistema, a to je da se formiraju takve interakcije i emocionalni odnosi koji ce omogucavati osecaje jasnoce, odmerenoasti, opuštenosti , jednom recju osecanje lagodnosti, komfora pri komuniciranju, jer cilj je zajednicki i svi dobijaju. Konflikti su neminovni, ali kada se ima u vidu namera porodice i cilj, onda se u tim konfliktima ne teži ka pitanju "ko je u pravu" , vec šta je rešenje tj. razrešenje. Porodice koje se nalaze ovde i koje su formirale ovo Udruženje to su razumele i u tome uspele. Oni zajedno sa svojim terapeutima žele da budu i dalje u tom uspešnom i do sada sasvim održivom rastu i razvoju, ali i više od toga žele da na to ukažu i drugima, žele i da drugima pomažu. Ovaj put prešli smo zajedno mi terapeuti i Vi kao pojedinci i kao porodice... Princip koji smo zajedno izgradili je "menjaj sebe, ucini nešto za sebe, pomozi sebi i svom bližnjem, pa onda traži promenu od drugih ''. Dakle, ovo udruženje istrajavace na formuli samopomoci, što znaci , da ce aktivnosti udruženja biti velikim delom okrenute ka daljem ostvarivanju licnog obogacenja i ostvarivanja sopstvenog kvaliteta života. Bice usmerene i na otklanjanje prepreka na putu sopstvenog rasta i razvoja porodice, pomagace jedni drugima u rešavanju problema i kriza. Ono što ovo Udruženje sada može da uradi je - i pomoc drugima, ali ne kao pomoc koju pruža terapijska institucija, nego - više od toga kao institucija koja ce podsticati akcije za bolje i organizovanije angažovanje države i drugih institucija društva za borbu protiv droge - za prevenciju, suzbijanje i lecenje bolesti zavisnosti, kao ravnopravni i kompetentni clanovi društva tražice i pokretati uz pomoc drustva i NVO projekte u prevenciji i kvalitenijem lecenju bolesti zavisnosti za sve kojima to treba.

Ja Vam u tome želim puno uspeha.

Prim. Dr sci Petar Nastasic
Blok za alkoholizam i druge zavisnosti
Institut za mentalno zdravlje
Palmoticeva 37, BEOGRAD


 

 

IMZ, Palmoticeva 37

institut za mentalno zdravlje,psihijatrija,narkomanija,alkoholizam
 
PREDAVANJA

AKCIJE

     
Copyright © INTEGRA.
Sva prava su zadrzana.