Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
UDRUŽENJE GRAĐANA
ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI
"INTEGRA"
Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
    
SADRŽAJ

pocetna stranica
aktivnosti
statut
sekcije
planovi
foto album
brosure
kontakt

 

 
S T A T U T
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BORBU PROTIV BOLESTI
ZAVISNOSTI "INTEGRA" BEOGRAD

Sedište Udruženja je u:
Beogradu, Palmotićeva br. 37

Udruženje ima svojstva građansko-pravnog lica sa pravima i obavezama koje proizilaze iz Zakona i ovog Statuta.
Udruženje svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Republike Srbije.


CILJEVI I RAD UDRUŽENJA

Osnovni ciljevi i rad zbog koga je Uduženje osnovano je: trajna apstinencija, postizanje maksimalnog mogućeg nivoa rehabilitacije i resocijalizacije te povratka lečenih narkomana i politoksikomana normalnom životu i radu, porodici i prijateljima, kako članovima Udruženja i njihovim porodicama tako i drugima koji se obrate Udruženju.
U svom radu Udruženje će ostvariti neposrednu saradnju sa nadležnim državnim organima, bolnicama, školama. Kroz ove oblike saradnje istovremeno se ostvaruje i preventivna i edukativna funkcija Udruženja, čime se šire saznanja o mogućnostima uspešnog lečenja i suzbijanja alkoholizma i narkomanije.
Stručni nadzor, usmerenje nad radom Udruženja vršiće Institut za mentalno zdravlje Beograd, ul. Palmotićeva br. 37 preko svojih eksperata.
Cilj Udruženja je da se utiče na društvo u celini radi postizanja pozitivnog stava u prihvatanju lečenih toksikomana, koji su završili fazu intezivnog lečenja ili rehabilitacionu fazu lecenja, prilikom njihovog prijema i rasporeda u škole, fakultete, radne ogranizacije i porodice.
Sastanci Udruženja održavace se jednom nedeljno, popodne u odredjeno vreme u prostoriji za rad Udruženja. Sastanak kluba ima tri etape:
1. faza okupljanja clanova, koja je rekreativnog karaktera i odlikuje se spontanim komuniciranjem clanova,
2. tematsku fazu koja prestavlja rad Udruženja gde se na organizovan i planiran način tretiraju najraznovrsnije teme iz svakodnevnog života, pri čemu su članovi aktivni. Ovaj deo rada omogućava učešce većeg broja članova, kroz pripreme tema ili diskusije i analize koje se podstiču na samom sastanku. Na ovaj način se stvara "životna filozofija Udruženja" kao osnova za menjanje ranijih negativnih stavova i
3. zabavno-rekreativnu fazu, završni deo rada Udruženja, kada članovi u opuštenoj i prijatnoj atmosferi, uz kafu ili čaj, koriste prostoriju za razne aktivnosti po sekcijama.
Udruženje će voditi razgovor sa svakim članom udruženja i članovima njegove porodice, ukazivati na greške i tražiti da sami realizuju korake u rešavanju krize: prepoznaju krizu, zvrše analizu krize, dođu do uzroka nastanka krize, te predlože konkretne mere za rešenje krize.
Svaki građanin na teritoriji Republike Srbije, koji je uspešno završio fazu intenzivnog lečenja i rehabilitacionu fazu u trajanju od 1 do 2 godine dana, u Institutu za mentalno zdravlje Beograd, Palmotićeva br. 37 ili u drugoj terapijskoj instituciji verifikovanoj od Ministarstva zdravlja Srbije, ukoliko prihvata ciljeve i rad Udruženja može postati clan Udruženja.
Građanin postaje član Udruženja momentom potpisivanja pristupnice i plaćanjem članarine.


PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENJA

Član Uduženja ima sledeća prava:
-da aktivno učestvuje u radu Udruženja u svim formama rada, drugim članovima udruženja pomogne u procesu lečenja sa ciljem da sebe i svoju porodicu resocijalizacije u društvo;
-da mu Udruženje pruži pomoć savetima i stručnim savetima osoblja sa Instituta,
-da svojim radom i ponašanjem doprinosi afirmaciji Udruženja i očuvanju njegovog ugleda;
-da bira i bude biran u organe Udruženja;
-da bude informisan o radu Udruženja;
-da daje predloge, mišljenja, sugestije i primedbe na rad organa Udruženja;
-da učestvuje u radu i izvršavanju zadataka i
-da uredno plaća članarinu Udruženja.
Članstvo u Udruženju prestaje:
-istupanjem člana iz Udruženja,
-smrću člana Udruženja i
-isključenjem člana Udruženja
Član će se isključiti iz Udruženja ukoliko deluje suprotno ciljevima Udruženja ili kada svojim radom nanosi štetu Udruženju ili ako nije platio članarinu tri meseca uzastopno.

ORGANI UDRUŽENJA:
Skupština,
Upravni odbor,
Predsednik Udruženja,
Nadzorni odbor.
Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja i ona:
-donosi Statut, izmene i dopune Statuta, Poslovnik o radu Skupštine i druga opšta akta Udruženja;
-donosi Program rada Udruženja;
-razmatra i usvaja izveštaje Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja;
-bira i opoziva predsednika, podpresednika Udruženja, clanove Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja na period od 2 godine;
-odlučuje o udruživanju u savez udruženja ili druge oblike organizovanja i bira predstavnike u iste;
-odlučuje o prestanku rada udruženja, usvaja finansijski plan i završni račun --odlučuje po molbama, prigovorima, žalbama i
-obavlja i druge poslove od značaja za rad Udruženja.
Skupštinu saziva Predsednik udruženja, a njenim radom rukovodi predsedavajući koji se bira javnim glasanjem na Skupštini.
Pre početka rada Skupštine, Skupština bira predsedavajućeg.
Predsednik Udruženja dužan je da sazove Skupštinu i na pismeni obrazložen zahtev od strane najmanje 10 clanova Udruženja.
Odluke na Skupštini donose se većinom glasova prisutnih članova Udruženja .
Izvršni organ Skupštine je Upravni odbor.
Upravni odbor ima 7 članova.
Predsednik Udruženja je po svojoj funkciji član Upravnog odbora.
Skupština Udruženja bira 7 članova Upravnog odbora na period od 2 godine.
Upravni odbor Udruženja obavlja sledece poslove:
-realizuje Program rada Udruženja;
-predlaže Skupštini Statut i njegove izmene i dopune radi usvajanja;
-određuje sekretara Udruženja;
-određuje blagajnika Udruženja;
-donosi odluku o visini članarine;
-obrazuje radna tela za pojedine sektore u oblasti rada i delovanja Udruženja;
-upravlja imovinom i sredstvima Udruženja;
-usvaja potrebna finansijska dokumenta u skladu sa Zakonom;
-rešava i druga pitanja koja su u njegovom delokrugu rada u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Predsednik Udruženja:
-Predstavlja i zastupa Udruženje;
-saziva Skupštinu i prvu sednicu Upravnog odbora kod konstituisanja Upravnog odbora Udruženja;
-sihronizuje aktivnosti Udruženja i njegovih radnih tela;
-nalogodavac je u oblasti finansijskog poslovanja Udruženja uz predhodno odobrenje Upravnog odbora potpisuje finansijska dokumenta Udruženja;
-obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Udruženja;
-potpisuje Statut i druga opšta akta Udruženja.
Nadzorni odbor Udruženja vrši nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem Udruženja.
SREDSTVA UDRUŽENJA
Udruženje stiče sredstva iz članarine i doprinosa svojih članova, kao i drugih izvora u skladu sa Zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruženja, stečena imovina ostaje Institutu za mentalno zdravlje Beograd, Palmotićeva 37 bez nadoknade.
Rad Udruženja je javan.
O radu udruženja javnost se obaveštava preko otvorenih skupština udruženja.
Statut stupa na snagu danom objavljivanja, a smatra se da je objavljen na Skupštini Udruženja na kojoj je donet.
Statut će se primenjivati od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

U Beogradu , PREDSEDNIK UDRUŽENJA
13.10.2004. godine
-------------------------
Matić Zoran dipl. ing.

 

IMZ, Palmoticeva 37

institut za mentalno zdravlje,psihijatrija,narkomanija,alkoholizam
 
PREDAVANJA

AKCIJE

     
Copyright © INTEGRA.
Sva prava su zadrzana.